Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information om qrs Klicka här för mer information qrs
» STARTSIDAN » INFORMATION » PRODUKTER » FALLBESKRIVNINGAR » QRS SKOLAN » KONTAKT
På Svenska tack! Suomeksi kiitos! Auf Deutch bitte!
» En betydande uppfinning » Livets Energi » Quantron Resonans System » Länkar
» Vetenskapliga bevis » Våra trumfkort » Patent » Certifikat » Nyheter
16/07/2014 7:35:00 pm

QRS Historia

Faktainformation om Kvantmedicin 2000-talets terapi Dr. E. G. Fischer Prof. Dr. Ing. habil. M. Krauß Prof. Dr. Fischer AG Översättning från tyska: W. Haase

Antikens vetande: Magnetfält botar.

Magnetfältets botande kraft var redan känd i antikens högt stående kulturer och en väsentlig beståndsdel av deras läkekonst. Men i likhet med så många beprövade terapiformer glömdes den bort under århundradernas gång - eller bättre uttryckt - den moderna sjukdomsfixerade skolmedicinen trängde undan denna kunskap.

Som tur är upplever vi i slutet på förra seklets en ny syn på gamla beprövade metoder.
Många läkare vill inte längre finna sig i de trånga dogmer som den allopatiska, mestadels med kemiska preparat arbetande medicinen håller sig till. Äntligen finns inte längre enbart sjukdomsbilden utan även sjukdomens orsak i fokus.

Nystart: Från grundforskning till nya bevis.

Efter 2:a världskriget aktiverades framför allt i dåvarande Sovjetunionen men även i USA en bred upplagd forskning kring elektromagnetiska fält och deras terapeutiska verkan. Det var framför allt inom rymdmedicinen som denna forskning utvecklades. Här kan nämnas framför allt ryssarna Khodolov och Presman samt amerikanerna Becker, Friedenberg, Brighton, Frey och Marino som utvecklade grundforskningen som utgör basen för dagens kvantmedicin. Så småningom lyckades en grupp internationellt kända väst-europeiska vetenskapsmän under förra seklets 80-tal med "kvantsprånget" vid användning av elektromagnetiska fält som fysikalisk terapi. En medicinskt intresserad industriman, själv en promoverad ingenjör och med tillgång till forskningsresurser, bevisades akribiskt genom ett målmedvetet interdisciplinär vetenskapligt arbete av medicinare, fysiker, elektrotekniker och biologer det, som våra förfäder redan visste men inte kunde bevisa:

Vissa biologiska processer påverkas på ett avgörande sätt av naturliga elektromagnetiska fält. Det måste därför också vara möjligt att med hjälp av speciella fält efterlikna naturen och vid förekomsten av deficit terapeutiskt hjälpa människor och djur.
Eller med andra ord: Kroppsegna svaga elektromagnetiska fält kan man med speciell extern påverkan förändra resp. normalisera.


Provet: Förvånansvärda resultat, förbluffar fackvärlden

I flera år pågick klinisk utprovning och samman ställningen av en fullständig dokumentation
över uppnådda framsteg. Redan från början uppmärksammade allt fler medicinare i olika fackområden (discipliner) projektet och erbjöd sin hjälp. Detta medförde att man tidigt, via kliniska studier kunde bevisa hur omfattande den läkande effekten av den nya kvantterapin var. Terapins namn härleder sig från begreppet "kvant" den minsta identifierbara energipartikeln i ett magnetiskt spektrum. Den beskriver denna banbrytande terapiforms verkningssätt.

Så upptäckte och bevisade man inom forskningsprojektets ram, att ett speciellt, dvs. tidsmässigt föränderligt magnetfält, är i stånd att under vissa förutsättningar öppna människokroppens celler och ge dem de livsnödvändiga joner (H, Na, Ca, K). Dessa tas upp av cellernas egna kraftverk, mitokondrierna, och producerar nya energimolekyler (ATP). I cellerna förs lagrade avfallsprodukter bort, ämnesomsättningen aktiveras. Människans välbefinnande stiger. För att öppna cellens s.k. "amplitudfönster" måste terapifältet ha en bestämd intensitet och även en tidsmässigt föränderlig form. Bara så kan energin tränga in i cellen och göra terapin verksam. Det avgörande verkningssättet utgör grundvalen och beståndsdel i "Quanten-Medizin-Patent" (Patenttext: Transport von Ionen.)

1


I praktiken: En verkningsfullt optimerad terapifamilj uppstår

Under de följande åren sysslade forskargruppen av denna anledning huvudsakligen med terapins optimering. Talrika indikatorgrupper med allergier, artros, astma, diabetes, hudsjukdomar, migrän, morbus Alzheimer, morbus Parkinson, reumatism och många fler testades i kliniska försök på kvantterapins effekter.
Resultaten blev mycket positiva och även den annars skeptiska universitetsmedicinen yttrade sig mycket positivt.

De nya terapikunskaperna samlades, dokumenterades och utvärderades vetenskapligt. Med detta material som bas byggdes steg för steg ett resultatoptimerat terapiprogram med individuellt anpassade, härledda magnetiska fältstyrkor.

Kvantterapins enorma bandbred och dess verkan var för forskningen en anmärkningsvärd insikt. Den återspeglar på ett märkligt sätt kvantmedicinernas Credo:
Skolmedicinen talar om hundratals olika sjukdomsbilder vilkas symptom man bekämpar. Kvantmedicinen känner bara en sak: sjukliga celler. Detta eftersom det bakom varje sjukdom står celler som inte kan fullgöra sina uppgifter. Och precis vid denna punkt, detta ursprung, börjar kvantmedicinen med behandlingen.

För praktiken är kvantmedicinens verkningssätt en sann välsignelse som också bekräftas av den tvåfaldige Nobelpristagaren Prof. Linus Pauling uttalande:
Genom felaktigt näringsintag, alkohol- och tobakskonsumtion, för lite kroppslig motion samt andra icke påverkbara faktorer såsom miljöförstöring och belastning genom en allestädes närvarande elektrosmog utvecklas de kända civilisationssjukdomar, som direkt påverkar cellens hälsotillstånd.

Skolmedicinen satsar här på snabb lindring, vilket är både riktigt och nödvändigt.
Kvantmedicinen går dock ett steg längre: den reaktiverar cellens ämnesomsättning, som entydigt dokumenterats i patenten och dubbelblindtester.


Resultatet: Livsenergi, stressbekämpning, läkning

Kvantmedicinens fundamentala verkan, nämligen aktivering av cellens ämnesomsättning, ger inte bara vid sjukdomsfall påtagliga resultat. Även hos friska människor är kvantmedicinen ett verksamt skydd mot miljöförstöring, elektrosmog och förmår utjämna rörelsebrist samt stressfaktorer. Naturligtvis kan och skall kvantmedicinen aldrig ersätta en sund levnadsföring, men den hjälper överallt där stress, miljöförstöring,
nikotin, alkohol och felaktiga kostvanor påverkar livskvalitet och prestationsförmågan.

På mornarna, vid användningen av ett högre terapisteg, inleder kvantmedicinen vakenhetscykeln genom att inte bara aktivera cellerna utan också kroppens serotoninproduktion och höjer dessutom blodets syrehalt.
På kvällarna, vid användningen av ett lägre terapisteg, främjar kvantmedicinen kroppens melatoninproduktion, avlägsnar stressfaktorer och inleder sömncykeln. Hela organismen regenereras och livsenergin kommer tillbaka.

Anmärkningsvärt är, att det för en sund människa i regel bara behövs två behandlingar på åtta minuter per dygn, en på morgonen och en på kvällen. Dessa behandlingar är fria från biverkningar och kräver ingen tillsatsmedicin. Eftersom kvantmedicinbehandlingen ökar mineralförbrukningen enormt, rekommenderas en mineral- och vitaminrik matlagning eller intagning av multivitamin-preparat. Dessutom bör man dricka rikligt med vatten.


Betydligt mer än en sidoeffekt: Anti Aging-faktorn

Människokroppens naturliga åldrande uppkommer pga. cellernas kroniska energideficit (otill-räckligt jontransport). Detta resulterar i för många fria radikaler. Sådana högreaktiva molekyler skadar i synnerhet de mitokondriska arvsmassan och verkar även i övrigt förstörande inuti cellerna. Detta sätter igång en negativspiral som har till följd att många andra livsnödvändiga processer inte heller kan fortsätta optimalt. Därigenom får cellerna allt mindre energi till förfogande, ämnesomsättningen blir svagare, vävnader och organ åldras och blir kroniskt sjuka.

Denna ödesdigra process kan genom regelbunden användning av kvantterapin tydligt fördröjas. Kroppens celler får kontinuerligt joner, produktionen av fria radikaler minskar, energihöjande
ATP-molekyler bildas i ökad takt, åldringsprocessen blir långsammare. Principiellt har cellerna en potential för att kunna uppnå en ålder av 150 år, likaså människan.


2Produkten: QRS (Quantron-Resonanz-System)
På svenska säger vi kvantron-resonans-system.

Redan 1990 grundades - Quanten-Medizin AG. Under deras ledning producerades och marknadsfördes 1993 den första kvantmedicinska apparaten - QRS Salut 1.
QRS är även idag den officiella beteckningen för produktserien, som har internationellt patent och tillåtelse som medicinskprodukt.
Det bör noteras att patentet inte avser utrustningens teknik utan dess verkningssätt.
Detta skedde på goda grunder ty det är här fråga om ett grundpatent, nämligen upptäckten av det biologiska amplitudfönstret, och inte om en teknisk procedur som oftast med lätthet kan kringgås.
Därför kan efterliknande utrustningar inte byggas av andra firmor.

Vid marknadsföring av en sådan banbrytande upptäckt gick man av goda skäl vägen via patienterna trots att 500 medicinare från hela välden deltog i QRS projektet .
Forskargruppen förstod att det stora antal traditionellt orienterade läkare skulle stå kritiska emot nya terapier. Det långsamma och inom medicinen bromsande segertåget av den alltmer värdesatta akupunkturen var ett manande exempel.

Därför gjordes QRS steg för steg känd i patientkretsar i Europas, Amerikas, Asiens und Australien.
Det var en mödosam väg. Framsteget rättfärdigar emellertid den valda marknadsföringen.
Nu finns ca 50 000 QRS- terapisystem med ca 30 millioner användningar utan biverkningar över hela världen i drift, i privata hushåll men även i allt större omfattning i kliniker och läkarpraktiker.
Kända läkare, såsom den italienska cancerspecialisten prof. dr. Grandi använder QRS på samma sätt som i den ryska rymdforskningen, stödd av Prof. Dr. habil. mult. J. Waldmann.


Milstolpen: Läkarna kräver ett QRS system för läkare.

Av QRS systemets obestridda resultat blev det vid sekelskiftet liv i en övertygad läkarkår.
På 1:a internationella symposiet "Quantenmedizin in Forschung und Praxis" i Darmstadt/Weiterstadt
den 2001-04-02 diskuterades för första gången nödvändigheten av ett speciellt
QRS terapisystem för läkare och terapeuter.

Ett inarbetat QRS-forskningsteam tog omedelbart upp utvecklingsarbetet.
År 2001 presenterades den nya serien QRS 301 för fackvälrlden.
Läkarsystemet innehåller en modulär QRS-produktfamilj på samma sätt som den kända patientapparaten
QRS 101 och den kompletterande mobila apparaten QRS 201.

QRS 301 möjliggör för läkaren, att på ett programerbart "smartcard" föra in de för en aktuell patient, optimala QRS-terapidata
Patientapparaten QRS 101 kan läsa detta "smartcardet" så att terapin kan genomföras bekvämt i hemmet. Läkaren kan kontrollera via "smartcardet" att terapin fullföljs i enlighet med ordinationen.

På detta sätt erbjuder QRS 301 läkaren i förbindelse med patientens QRS 101 ett integrerad terapisystem som säkerställer ett gott resultat genom regelmässigt användande även utan ständiga praktikbesök.
Eftersom patienten även kan hyra sin utrustning, kan man erbjuder QRS-terapin till alla patientgrupper.

Företagsfilosofi för QRS 101

TRE GRUNDSATSER FÖR QRS ANVÄNDNINGEN

1. Varje terapi hör under läkarens ansvar, ty för varje terapi krävs en
riktig diagnos som enbart en läkare kan fastställa.
2. Kvantterapin kan användas för alla indikationer och för att minska vanlig läkemedelskonsumtion och därmed sammanhängande biverkningar. Samtidigt höjs energinivån och mer information fås som stöd för självläkande processer.
3. För ett stort antal indikationer finns redan omfångsrika vetenskapliga studier, kliniska undersökningar, randomiserade dubbelblindstudier, som hela tiden genom ett internationellt forskningsteam utvidgas. Dessa bestående och nya specifika indikationsprogram implementeras sedan i databanken för QRS 301. På så sätt har läkaren alltid tillgång till aktuell vetenskapliga forskningsråd och kan även genom egna bidrag stödja och hjälpa till vid optimering av programmen för användaren.


325 år av forskning och utveckling

Prof. Dr. rer. Nat. G. Fischer
276 vetensk. publiceringar, 40 år av forskning med magnetfält, meduppfinnare, 5 böcker.

Prof. Dr. H. L. König
173 vetensk. publiceringar, 45 år av forskning med magnetfält. Upptäckare av Schumann-frekvenser, som doktorsarbete hos Schumann hans läromästare, meduppfinnare, 6 böcker.

Prof. Dr. Dr. A. Varga
163 vetensk. publiceringar, elektrosmogens
andlige fader, 3 böcker.

Medarbetare:
Signalterori Prof. Dr. Ing.-habil. M. Krauß
Matemat. Fysik Dr. rer. nat. phil. W. Bauer
halvledar-geofysik Prof. Dr. habil. Mult J. Waldmann
Elektrofysik Prof. Dr. Ing. H. L. König
cellulär-biofysik Prof. Dr. M. Blank
mikrobiologi Prof. Dr. med. J. Addae
molekylärfysik Prof. Dr. A. A. Marino
bioelektrokemi Dr. rer. nat. D. Derlat
mikrobiologi Dr. R. Mittenzweg
beteendefysiologi Prof. Dr. M. Gahr
biofysik Prof. Dr. W. A. Kafka
Kybernetisk processteknik Dr. E. G. Fischer
biofysisk strålningshygien Prof. Dr. Dr. A. Varga
Med. apparatteknik Prof. Dr. Ing. J.M. Jovanovic
biometrik + matematik Prof. Dr. R. B. Pelka
utveckling
biofysik Prof. Dr. W. A. Kafka
KI (konstnärliga intelligens) Prof. Dr. R. C. Posthoff
spektral-analytik Prof. Dr. k. Meyer-Waarden
informationsöverföring Prof. Dr. habil G. Witschel
elektroteknik Dipl.-Ing. R. Witt Patent QRS-Test Ionentransport
elektronik Dipl.-Ing. Altvater Geräte-Entwicklung
IL- processteknik Dipl.-Ing. Müller-Pathle Geräte-Entwicklung
bio-sensorik Dipl.-Ing. K. Krause Geräte-Entwicklung
PC-anbindningsteknik Dipl.Ing. P. Graller Geräte-Entwicklung Ärztesoftware
softwareutveckling Dipl.-Ing Öhlenchläger Geräte-Entwicklung PC Software

Diagnosteknik Dr. Ing. S. Mandler
Medici tests
Studier design Univ.-Prof. Dr. R. B. Pelka
Studiesällskap Univ.-Prof. Dr. rer. nat. G. Fischer
Rymdmedicin Prof. Dr. med. V.M. Baranov
Onkologi Prof. Dr. med. M. Grandi
Onkologi Dr. med. D.J. Benjamin
Neurologi Univ.-Prof. Dr. R. Saunders
Neurologi Dr. med. Bodenschatz/Tröger
Reumatologi Univ.-Prof. Dr. med. E. Palme
Ortopedi Dr. med. Th. Hennings
Ortopedi Prof. Dr. med. R.O. Becker
Ortopedi Dr. med. Daskalova
Ortopedi Dr. med. W. Pawluk
Kirurgi Dr. med. D. Man, Dr. Pilla
Pediatrik Dr. med. M. Fravel
Dermatologi Dr. med. L. Gilli
Angiologi Dr. med. G. Grohmann
Oftalmologi Dr. med. V. Rasch
Arbetsmedicin Dr. med. ML Fuhrmeister (Siemens)
Tandläkekonst Prof. Dr. habil.mult. J. Waldmann
Intern medicin Dr. med. W. Haas
Neurologi Dr. med. W. Schmidt
Neurologi Dr. med. A. Etou
Farmakologi Dr. med.P. Lorenz
Stressforskning Prof. Dr. S. Porta
Allmän medicin Dr. med. J. Barovic
Allmän medicin Prof. Dr. med. Z. Turk
Sportmedicin Prof. Dr. R. Saunders
Sportmedicin Prof. Dr. R. Süßmuth
Sportmedicin Dr. med. Faber/ Prof. Dr. Pelka
Geriatrik Prim. Dr. med. E. Stoiser
Ortopedi Prof. Dr. med. Zichner/ Dr. Funk
Medicinsk rådgivning
Allmän medicin Dr. med. M. L. Baude
Intern medicin Dr. med. M. Haas
Allmän medicin Dr. med. Nemec
Intern medicin Dr. med. Univ. R. Herwig
Anestesiologi Dr. med. Hendl
Ausbildung-Lehre Prof. Dr. Fischer Akademie
Pedagog Prof. Dr. E. Meier
Fysik Dr. rer. nat. W. Bauer
Rätt och UWG + HWG Dr. jur. P. Philipp
Kvantmedicin Dr. E. G. Fischer

Patentväsen och publikationer
Patentadvokat Fysik Dipl.-Ing. V. Kruspig
Patentadvokat Elektrofysik Dipl.-Ing. M. Schlenk
Patentadvokat Maskinbyggnad Dipl.-Ing. E. Engelhardt
Patentadvokat Maskinbyggnad Dipl-Ing. R. Schmid


5


QRS 101


Medicinsk, klinisk dubbelblindstudie, publicerad:


Smärtlindring
Universität Graz - Prof. Dr. Fischer.
Publicerad på den 26:e årskongress
för inre medicin i Wien. 1995

Blodomlopp
Läkartidtsskrift "ZÄN? juli 1997
Universität Jena -
Dr. med. G. Grohmann,
Prof. Dr. Ing.-habil. M. Krauß 1997

Huvudvärk - sömlöshet - potensstegring
Studie av Univ.-Prof. Dr. R. B. Pelka,
Dr. V. Moliere, boken
"Grundlagen der Quantentherapie" 1998

Sårläkning (öppet ben)
Studie vid Allgemeines Unfallkrankenhaus Graz, Primarius Univ.-Prof. Dr. R. Passl 1998

Sjukdom i rörelseapparaten, sömnstörningar,
Skuldror, höft- och knäled, neuralgier
Universität Graz,
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. G. Fischer
Dr. W. Glaube, Dipl.-Ing. W. Kobinger publicerad i "Österreichische Zeitschrift für physikalische Medizin und Rehabilitation" 1999

Reumatologi och osteologi
Hygieninstitut av Universitet Graz och Lehrkrankenhaus Marburg/Drau
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. G. Fischer,
Dipl.-Ing. W. Kobinger, Dr. med. J. Barovic1999

Osteoporos
Med. doktorandarbete
Johann-Wolfgang-Goethe Universitätsklinik, Frankfurt 2001

Gonartrose
Dubbelblindstudie, Universitätsklinik Marburg
Dr. med. J. Barovic
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. G. Fischer
Universität Graz 2001

Fitness-Sport / Laktat och Body Balance
Dubbelblindstudie,
Universität für Bundeswehr München
Univ.-Prof. Dr. R. B. Pelka 2001

6QRS 101


Medicinsk, klinisk dubbelblindstudie, publicerad:

Cancerbehandling
Poliklinik "La Torre" Turin
Prof. Dr. med. M. Grandi
QRS-terapi och onkologi,
pilotstudie 2001

Diskbråckproblem
Pilotstudie Edith-Stein-Fachklinik,
neurologi och ortopädi
Univ.-Prof. Dr. med. E. Palme 2001

QRS-Kunden-Fältstudie,
30.000 QRS-användare,
100 fallexempel
Universität München
Univ.-Prof. Dr. R. B. Pelka 2001

Osteoporose
Studie och doktorandarbete vid
Universität Frankfurt,
Prof. Dr. L. Zichner, Dr. med. Th. Hennings,
Storskalig studie, löptid 1998-2001

Sårläkning
Sakraldekubitus/ Ulcera cruris mult
Studie vid Allgemeines Unfallkrankenhaus Graz
Primarius Univ.-Prof. Dr. R. Passl 2000

Parkinson
Universitet Trinidad och Tobago
Univ.-Prof. Dr. R. C. Posthoff
Univ.-Prof. Dr. R. Saunders
Fallstudie 2001

Denna artikeln är skriven av Kai Boman den 16/07/2014 7:35:00 pm (kai.boman@novato.se)
Toppen av artikeln ^
Skriv ut denna sidan
Tipsa en vän om denna artikeln
Din E-mail Din väns E-mail
Meddelande
Novato Medic AB  |  Grimsholmsvägen 20, 311 92 Falkenberg  |  Tel: 0370-33 36 75  |  E-mail: novato@qrs.nu